Protokół z posiedzenia nowo wybranej Rady Parafialnej na lata 2007 - 2012 z dnia 23.12.2007

Porządek
posiedzenia:

 1. Przedstawienie składu nowo wybranej Rady
  Parafialnej oraz wybór nowego sekretarza
 2. Podsumowanie pięcioletniej pracy duszpasterskiej ks.
  Proboszcza Jana Matli przy współudziale z ustępującą Radą Parafialną
 3. Ustalenie sposobu realizacji zadań zarówno w
  zakresie gospodarczym jak i duszpasterskim, wg harmonogramu
  przedstawionego przez ks. Proboszcza Jana Matlę.
 4. Sprawy bieżące

Ad.1

   Zgodnie z wolą
parafian, propozycjami Księdza Proboszcza i zgodą wybranych osób do pracy na
rzecz parafii, do składu nowej Rady Parafialnej wybrani zostali, wg kolejności
alfabetycznej:

 • Breś Celina
 • Jaroń Aniela
 • Kampa Joanna
 • Kołodziej Dominik (młodzież)
 • Krafczyk Rafał
 • Myrcik Gerard
 • Myrcik Jadwiga
 • Nowakowski Henryk
 • Rogocz Andrzej
 • Susza Henryk
 • Ślosarczyk Krzysztof
 • Honorowo pozostali szafarze Komunii św

Dokonano również
wyboru nowego sekretarza rady i został nim Dominik Kołodziej

Ad.
2

   Następnie przedstawione zostało
podsumowanie pięcioletniej posługi ks. Proboszcza Jana Matli. Wykonane zostały
prace w następującym zakresie:

Sprawy
gospodarcze:

 1. Remont probostwa i obejścia;
 2. Zakup i instalacja nowego nagłośnienia kościoła;
 3. Wyłożenie łupkiem ścieżki do zakrystii;
 4. Wyremontowanie kapliczki z wodą źródlaną;
 5. Wybudowanie pomieszczenia dla grabarzy;
 6. Uporządkowanie miejsca pod sobotami;
 7. Sporządzenie inwentaryzacji cmentarza;
 8. Pielęgnacja drzew na cmentarzu;
 9. Sporządzenie inwentarza kościoła i plebani;
 10. Ustawienie kontenerów na śmieci i uporządkowanie
  spraw z nimi związanych;
 11.  Utwardzenie
  parkingu;
 12.  Wyremontowanie i ocieplenie salek
  katechetycznych;
 13.  Wyremontowanie wieży głównej i dzwonnicy
  - wymiana poszycia i impregnacja;
 14.  Odrobaczenie
  południowej ściany kościoła;
 15.  Postawienie
  nowej gabloty wolnostojącej na ogłoszenia;
 16.  Dokonanie
  przegląd dachu kościoła, uporządkowanie strychu;
 17.  Rozpoczęcie
  całodobowego monitoringu video kościoła i cmentarza i dokonanie instalacji
  i inwestycji z nim związanych,
 18.  Stworzenie
  strony internetowej parafii, i rozpoczęcie przekazu internetowego
  nabożeństw,
 19.  Nowe
  oświetlenie wokół i z przodu cmentarza,
 20.  Pokrycie
  dachówką kapliczek,
 21.  Dokonanie
  ekspertyzy organów,
 22.  Wymiana
  krzyża na ulicy Piaskowej.

Sprawy
duszpasterskie:

 1. Zainicjowanie wydawania gazetki parafialnej z
  ogłoszeniami,
 2. Poświęcenie i ustawienie figury Matki Bożej z
  Fatimy wraz z różańcem z Lourdes; zainicjowanie odprawiania regularnych
  nabożeństw fatimskich;
 3. Stworzenie Róż Różańcowych;
 4. Rozpoczęcie prowadzenia grupy Dzieci Maryi i
  zakupienie ich sztandaru;
 5. Sprowadzenie relikwii św. Faustyny oraz rozpoczęcie
  odprawiania nabożeństw do Miłosierdzia Bożego;
 6. Ponowne rozpoczęcie po wieloletniej przerwie
  odmawiania koronki do Trójcy Świętej w każdy III piątek miesiąca;
 7. Utworzenie scholii parafialnej i zespołu gitarzystów
  oraz budowa nowej oprawy liturgicznej Mszy Świętych;
 8. Przeszkolenie w Gliwicach czterech psałterzystów;
 9. Przyjęcie dwóch dodatkowych nadzwyczajnych szafarzy
  Komunii Świętej;
 10. Rozpoczęcie odprawiania comiesięcznych Mszy
  Świętych młodzieżowych;
 11. Stworzenie nowej trasy procesji Bożego Ciała we
  współpracy z parafią NSPJ;
 12. Prowadzenie kroniki parafialnej

Ad.3

   Po przedstawieniu nowych członków rady oraz podsumowaniu dotychczasowej
posługi Księdza Proboszcza nastąpiło omówienie harmonogramu najpilniejszych
zadań i prac do wykonania w naszej parafii.

Na wniosek Księdza Proboszcza zgodzono się na dodatkową kolędę odprawioną
zaraz po świętach dla pracujących poza granicami naszego kraju z powodu braku
podobnego zwyczaju w krajach tj. Holandia czy Anglia. Bez zmian pozostawiono
zwyczaj osobnej kolędy na końcu stycznia dla nieobecnych w dniach wyznaczonych
w harmonogramie.

   Następnie poruszona została sprawa możliwości pozyskania funduszy
unijnych. W tej kwestii swoją pomoc zaofiarował nam pan Mariusz Zuzel oraz
Zespół „Śląsk". Została sporządzona ekspertyza i zaplanowane prace wyceniono na
20 mln złotych. Aby pozyskać tą sumę parafia ze środków własnych musiałaby
wyłożyć około 1 mln złotych (istnieje możliwość, po konsultacji z kurią,
zaciągnięcia kredytu na taką kwotę). Po opinii pana Zuzla, który w tych
kwestiach jest praktykiem, postanowiono problem jeszcze raz przedyskutować i
sporządzić nowy kosztorys. Spotkanie umówiono na okres po zakończeniu odwiedzin
kolędowych w celu obniżenia kosztów a zarazem wkładu własnego parafii, który
zostanie zwrócony, ale dopiero po 2013 roku.

   Podjęty został temat budowy przez gminę nowego parkingu w pobliżu
kościoła, na dawnej posesji pana leśniczego Kluczewskiego

   Kolejnym punktem dyskusji było stworzenie Kalwarii ze stacjami Drogi Krzyżowej
lub stacjami Różańcowymi na terenie górki, tzw. „żydowiny". Obecnie teren ten
należy do Nadleśnictwa, ale prowadzone są prace, by przejęła go gmina, która
może go wydzierżawić naszej parafii. Gmina ma zamiar wybudować tam również duży
parking.

   Po świętach Bożego Narodzenia zaplanowano remont Plebani wraz z zamianą
pokoju księdza Proboszcza na gościnny, wybudowanie nowej łazienki oraz
malowanie całego probostwa. Do tej pory podłączona została kanalizacja i
dokonano zakupu okna łazienkowego.

Ad.4

   Po propozycjach przedstawionych
przez Księdza Proboszcza rozpoczęto dyskusję w sprawach bieżących.

   Najpierw przedstawione zostały
pozytywne opinie o zmianie godziny odprawiania tradycyjnej mszy świętej
bożonarodzeniowej, tzw. „pasterki" z godziny 24 na 22.

   Następnie głos zabrał pan
Nowakowski, który zaproponował zakup rzutnika do naszego kościoła w celu
wyświetlania tekstu śpiewanej pieśni. Pomysł spotkał się ze zróżnicowanymi
opiniami i postanowiono na próbę pożyczyć rzutnik i ocenić sens inwestycji.

   Spotkanie zakończono wspólną
modlitwą.

Protokołował
Dominik
Kołodziej