Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących
proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z
kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać
przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy,
jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady
sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii.
Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość
przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na
kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania
jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach
dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do
doskonalenia pracy parafialnej. Rada posiada głos doradczy i służy pomocą w szeroko rozumianym życiu Parafii.