Zasiłek pogrzebowy

Śmierć człowieka
pociąga za sobą konieczność pochówku osoby zmarłej, co
dla osoby ponoszącej jego koszty oznacza nie lada wydatek. Pomocą w
takiej sytuacji jest bez wątpienia zasiłek pogrzebowy, finansowany
ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwestie
związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłku pogrzebowego co do
zasady reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak
zaznaczyć, że w odniesieniu do pewnych grup zawodowych, głównie
służb mundurowych, zagadnienia te regulowane są przez inne akty
prawne.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 roku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie
śmierci:

 • osoby ubezpieczonej, a także po ustaniu
  ubezpieczenia w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w okresie
  pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub
  zasiłku macierzyńskiego;
  – osoby pobierającej rentę lub
  emeryturę;
  – osobie, która w dniu śmierci nie miała
  ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełnienia warunki do
  jej uzyskania i pobierania;
 • członka rodziny osoby
  ubezpieczonej, osoby pobierającej rentę lub emeryturę. Jako
  członka rodziny w tym przypadku, zgodnie z art. 67, należy rozumieć
  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci
  przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed
  osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w
  ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonka,
  rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby
  przysposabiające.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z
  jednego tytułu, a więc mamy tutaj do czynienia z zasadą jeden
  zmarły – jeden zasiłek. Ma ona również zastosowanie w
  przypadku, kiedy uprawnienie do zasiłku wynika równocześnie
  z innego aktu prawnego niż ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu
  Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba załatwiająca sprawy pogrzebowe w Urzędzie ZUS musi przedstawić zaświadczenie (opłaty) z Zakładu Pogrzebowego, który prowadzi Ceremonie Pogrzebowe oraz od Zarządcy Cmentarza (opłaty) na którym odbywa się pochówek zmarłej osoby, wystawiony przed dniem pogrzebu - niezależnie na jakim Cmentarzu odbywa się Ceremonia pochowania zmarłej osoby, czyli Cmentarz Parafialny, Miejski, Komunalny lub innej wiary.

[więcej]