Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej


Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie

 [ wersja dla wiernych ]

K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi
memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * jak była na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (Alleluja!)

(W Wielkim Poście opuszcza się Alleluja)

- H Y M N -


1. Bogu Ojcu i Synowi * I równemu Im Duchowi * Trzem Osobom niechaj będzie * Jednakowa chwała wszędzie.
2. W miłosierdziu niepojęta, * Przyjdź na pomoc Trójco Święta, * i wysłuchaj prośbę moją, * A nam pokaż laskę Swoją.
3. Niech Cię chwalę Boga mego, * W Trójcy Świętej jedynego; * Chwała Twoja, wieczny Panie, * Niech w sercu mym nie ustanie.

* * * CZĘŚĆ I * * *

- H Y M N -

1. Boże Ojcze Wszechmogący, * Swe stworzenie kochający, * Wysłuchaj nas, lud proszący, * W dobroci Twej ufający.
2. Dałeś na śmierć Syna Swego, * Dla miłości z nas każdego, * Niechże droga Męka Jego * Ubłaga Cię, Boga mego.
3. Marnotrawne kochasz syny * I odpuszczasz im ich winy, * Nas do dobrej przyjm krainy, * W dzień śmierci, Ojcze jedyny.

OJCZE NASZ . . . ZDROWAŚ MARYJO . . .

(Śpiewa się dziesięć razy)


Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów! * Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

- M O D L I T W A -

K: Módlmy się: . . .
W: Amen.

* * * CZĘŚĆ II * * *

- H Y M N -

1. Synu Boży narodzony, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony. * Bądź za wszystko pochwalony.
2. W Serca Twego miłej Ranie, * Niech otrzyma ubłaganie — Nasze do Ciebie wołanie, * Synu Boży, Jezu Panie.
3. Mocą krzyża Krwią zlanego, * Od wszelkiego obroń złego * Każdego człowieka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.

OJCZE NASZ . . . ZDROWAŚ MARYJO . . .

Święty, Święty, Święty . . . (10 razy)
Chwała Ojcu i Synowi . . .
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

- M O D L I T W A - 

K: Módlmy się: . . .
W: Amen.

* * * CZĘŚĆ III * * *

- H Y M N -

1. Duchu Święty, daj natchnienie, * I nam grzesznym opatrzenie * Przez łask Twoich udzielenie, * A potem wieczne zbawienie.
2. Zapal w nas ogień miłości, * Udziel daru roztropności, * W przeciwnościach cierpliwości * I należytej czystości.
3. Bądź pociechą zasmuconych, * Bądź ratunkiem utrapionych, * Przewodnikiem bądź błądzących, * I przytomnym Ciebie czczących.

OJCZE NASZ . . . ZDROWAŚ MARYJO . . .

Święty, Święty, Święty . . . (10 razy)
Chwała Ojcu i Synowi . . .
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

- M O D L I T W A -

K: Módlmy się: . . .
W: Amen.
WIERZĘ W BOGA OJCA Wszechmogącego . . .

L I T A N I A   d o   T r ó j c y   P r z e n a j ś w i ę t s z e j

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Zmiłuj się nad nami
Swojej przyjmujesz, Zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie
Od waszego złego, Wybaw nas, Panie
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas, Panie
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Wybaw nas, Panie
Przez Wszechmocność Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego Wybaw nas, Panie
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego Wybaw nas, Panie
Przez oświecenie Twojego Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego Wybaw nas, Panie
Prosimy niegodne stworzenia Twoje Wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas zachował od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej Wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam grzechy nasze odpuścił i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył Wysłuchaj nas, Panie
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Przepuść nam, Panie
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Wysłuchaj nas, Panie
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Przepuść nam, Panie
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Wysłuchaj nas, Panie
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami

K: Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
W: Chwalebny i wywyższony na wieki.
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

- M O D L I T W A -

K: Módlmy się: . . .
W: Amen.

- P I E Ś Ń -

1. Jeden w naturze, w Osobach troisty, * Ojcze i Synu, z Duchem
wiekuisty, * we trzech Osobach, nic nie podzielony, * bądź pochwalony!
2. Do Ciebie, Trójco Przenajświętsza, wołam, * na pomoc swoją Ciebie
kornie wzywam; * dla Twej dobroci pobłogosław wszemu * stworzeniu swemu.
3. Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę swoją; * Synu, w Krwi Twojej oczyść
duszę moją. * Przyjdź, Duchu Święty, pociesz nas w potrzebie, *
proszących Ciebie.

 - M O D L I T W A -

K: Módlmy się: . . .
W: Amen.

* W Y S T A W I E N I E   N A J Ś W I Ę T S Z E G O   S A K R A M E N T U *

( pieśń )

K: Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego powtarzając:
W: Wierzymy w Ciebie.

( pieśń )
 - M O D L I T W A -


K: Módlmy się: . . .
W: Amen.

- P I E Ś Ń -


1. Przez Chrztu Świętego wielki dar o Chryste, z Twej hojności * Twym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości, *
Najświętszej Trójcy wieczną cześć, pragniemy z serc gorących nieść, * Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy.
2.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz, swój Kościół tworzysz w świecie, *
W Ojczyźnie naszej władasz też przez długie Tysiąclecie, *

 

 Wersja cała dla kapłana i melodie do pieśni:
Opracowanie na podstawie Śpiewnika Kościelnego,
KRAKÓW 1947, x. Jan Siedlecki - Mateusz BUCHWALD