Ogłoszenie Starosty Powiatu

OGŁOSZENIE

STAROSTY
LUBLINIECKIEGO

z dnia 3 grudnia
2014r.

w sprawie
zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i
budynków

w obrębie Koszęcin
w gminie Koszęcin

Na
podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i
kartograficzne [tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 193, poz.1287 z
późn.zmianami]

ogłaszam co
następuje:

1..
W związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów,
budynków i lokali wraz z założeniem kartotek budynków i lokali, aktualizacją
użytków gruntowych, utworzeniem ewidencyjnej mapy wektorowej gruntów i budynków
w obrębie ewidencyjnym KOSZĘCIN -
projekt operatu opisowo-kartograficznego po wyłożeniu w dniach od 03.09.2014r.
do 23.09.2014r.

stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków.

2..
W związku z powyższym, na podstawie art. 24a ust. 9 w/w ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w
ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
informacji, określonej w punkcie 1 - zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu
lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

3..
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia
traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i
budynków.

Wicestarosta

Tadeusz
Konina