Proboszczowie parafii pw. Świętej Trójcy


Ksiądz Proboszcz Antoni Ryguła

Poniżej
przytaczam biogram księdza Antoniego Ryguły, który
napisałem w dniu Jego śmierci i który został wydany w
2002 roku na ulotce pośmiertnej, dzięki życzliwości ks.
Prałata Tadeusza Fryca – ówczesnego proboszcza parafii
NSPJ w Koszęcinie

Dnia 27 kwietnia 2002 roku odszedł do Pana,
długoletni Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Koszęcinie
ksiądz Antoni Ryguła. W maju 1966 roku Kuria Biskupia w
Katowicach mianowała dla kościoła Świętej Trójcy
osobnego rektora, z poleceniem zorganizowania przy tym
kościele samodzielnego duszpasterstwa. Funkcję tą
powierzono przyszłemu proboszczowi ks. Antoniemu Rygule,
który dnia 25 lutego 1967 roku przybył do Koszęcina, aby
pozostać tu przez 35 lat, aż do swojej śmierci.

   Ksiądz Antoni Ryguła urodził się 7 maja 1931 roku w
Piasku k. Pszczyny, gdzie ukończył także szkołę
podstawową. Egzamin dojrzałości zdał w 1951 roku w
pszczyńskim Liceum, poczym rozpoczął studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Biskupa
Golińskiego w dniu 5 czerwca 1955 roku w Katowicach.

   Jako wikary pracował w parafiach: Narodzenia Matki
Boskiej w Pszowie, Świętego Jana w Goduli, Matki Boskiej
Różańcowej w Łaziskach Górnych i w parafii Świętego
Antoniego w Siemianowicach Śląskich.

  Ksiądz Biskup Herbert Bednorz doskonale wiedział,
kogo posłać do nowoutworzonej parafii przy wiekowym
kościele Świętej Trójcy w Koszęcinie. Także ksiądz
Antoni znał historię tego Świętego koszęcińskiego
Miejsca, któremu służył przez dziesięciolecia jako
troskliwy duszpasterz i i podziwu godny kustosz tego
wspaniałego sakralnego obiektu.

   Po przybyciu do Koszęcina niezwłocznie przystąpił do
remontu dachu świątyni, później do jej konserwacji. W
następnych latach w kościele wymieniono podłogi,
wyremontowano wieżę, uporządkowano cmentarz i jego
ogrodzenie, przystosowano kostnicę do obrządku
pogrzebowego, wyremontowano organy i wybudowano
probostwo. Pod koniec 1999 roku – dzięki staraniom
księdza Ryguły – parafia ufundowała dla kościoła trzy
nowe dzwony. Ogrom prac remontowo – konserwacyjnych
wykonywał osobiście ksiądz proboszcz, który miał „złote
ręce” do każdej roboty.

  Ksiądz Antoni Ryguła oddał parafii i kościołowi
Świętej Trójcy cały swój talent, siły i zdrowie.
Podziwiali Go wdzięczni parafianie, wszyscy
koszęcinianie, pielgrzymi i turyści, którym chętnie
otwierał podwoje swojej świątyni. Dnia 1 maja 2002 roku
spoczął na zawsze w uświęconej wiarą i tradycją ziemi,
w cieniu wiekowego kościoła Świętej Trójcy w Koszęcinie.

Ksiądz Proboszcz Jan Matla

Od maja 2002
roku do dzisiaj

  
Ksiądz Jan Matla
został mianowany na proboszcza parafii Trójcy Świętej w
Koszęcinie dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Jana
Wieczorka w maju 2002 roku. Urodził się 1 lutego 1960
roku w Zabrzu, w parafii Świętej Teresy. Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej uczył się w Liceum Ogólnokształcącym
nr IV w Zabrzu - Rokitnicy, gdzie zdaje maturę.
Następnie kończy Studium Automatyki Elektronicznych
Urządzeń Elektrowni Jądrowych, a następnie do lipca 1982
roku pracuje „pod ziemią” w kopalni „Sośnica” jako
automatyk urządzeń taśmowych. W 1982 roku – podczas
stanu wojennego – rozpoczyna studia teologiczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Jana Wieczorka
w dniu 11 czerwca 1988 roku w Zabrzu, w kościele pw. Św.
Józefa. Jako wikary pracował najpierw w Pyskowicach –
Parafia pw. Św. Mikołaja, następnie w parafiach: św.
Anny w Zabrzu, Chrystusa Króla w Gliwicach i w parafii
św. Antoniego w Tworogu. I z tego miejsca zostaje
mianowany Proboszczem, prawie sąsiedniej Parafii (dzieli
je tylko las, odległość 14 km).

   Przedstawiony wyżej
biogram aktualnego Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w
Koszęcinie jest bardzo krótki, żeby nie powiedzieć
hasłowy. Ale tylko tyle - na moje nalegania – uzyskałem
od księdza Proboszcza Jana Matli. Koszęcińskie „karty”
życiorysu są już zapisywane w koszęcińskiej Parafii pw.
Św. Trójcy. Odnowienie kapliczki św. Jana Chrzciciela i
przywrócenie jej po dziesięcioleciach niebytu dawnego,
związanego z tradycją i religijnością blasku, to jakby
symboliczny początek pracy i służby dla „Trójcy Świętej”
w Koszęcinie. Księdzu proboszczowi Janowi Matli przyda
się „cywilny fach”, bowiem oprócz posługi
duszpasterskiej, jest - szczególnie w tej parafii -
potrzebny zmysł techniczny i organizacyjny.