Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO PRZY KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KOSZĘCINIE

 

Aby oddać należytą cześć zmarłym oraz zapewnić porządek i utrzymanie właściwego stanu estetycznego cmentarza, prosimy osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę tego miejsca - wraz z jego urządzeniami - oraz przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

§1

Przepisy ogólne

Właścicielem cmentarza Parafialnego przy ul. Świętej Trójcy jest Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie. Sprawy cmentarne i pogrzebowe zgłasza się w Kancelarii Parafialnej przy ul. Św. Trójcy 3 w Koszęcinie w poniedziałki (od 15:00 do 15.45) oraz w czwartki od (15:00 do 15:30). Zgłoszenia pogrzebu można dokonać w każdym czasie pod numerem telefonu: 34 3576 370

 

§2

Przepisy porządkowe

Cmentarz jest otwarty od godziny 6:30 do godziny 21:00, zimą do zmroku. Na terenie cmentarza osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, zwłaszcza małe dzieci nie powinny się oddalać od opiekunów. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia papierosów oraz innych używek, pozostawiania śmieci poza śmietnikiem, czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu, wprowadzania zwierząt, sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju, zbierania wszelkiego rodzaju roślin, działalności handlowej. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami, łącznie z rowerami. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych. Ewentualną zgodę na wjazd na teren cmentarza musi wyrazić zarządca cmentarza.

 

§3

Zasady dysponowania i zarządzania grobami

Przygotowanie grobu do pogrzebu poprzedzone jest złożeniem dokumentów (zgodnie z obowiązująca ustawą) oraz późniejszym wniesieniem opłat cmentarnych. Za przygotowanie grobu do pogrzebu odpowiada wyłącznie zarządca cmentarza parafialnego. Prace związane z przygotowaniem grobu lub ekshumacją mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników parafii (nie dotyczy prac kamieniarskich). Na cmentarzu znajdują się tylko groby ziemne zwykłe. Na cmentarzu można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji. Wymiary nagrobka wynoszą 80 cm x 180 cm, a jego posadowienia należy bezwzględnie uzgodnić z zarządcą cmentarza. Grób nie może być użyty przed upływem 20 lat od poprzedniego pochówku (nie dotyczy urn). Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie rodzinnym uzgadnia się z zarządcą cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy. Teren pomiędzy grobami nie należy do dysponenta grobu, dlatego zabrania się betonowania, brukowania, sadzenia drzewek lub umiejscawiania jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczka). W wyjątkowych sytuacjach zgodę wyraża zarządca cmentarza.

 

§4

Dokonywanie ekshumacji

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w obowiązującym ustawowo terminie.

 

§5

Ustawianie nagrobków i inne prace na cmentarzu

Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu, zakładów pogrzebowych podczas ceremonii pogrzebowych oraz innych firm świadczących usługi na cmentarzu za zgodą zarządcy. Wszelkie prace kamieniarskie, renowacyjne przy grobie po pogrzebie, jak i później wymagają stosownych zezwoleń oraz zaaprobowania projektu przez Administratora cmentarza. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 (w innym terminie po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza). Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich, wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na podjęcie prac na terenie cmentarza. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za szkody wyrządzone na cmentarzu oraz zniszczenie lub uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza oraz zobowiązany jest do zachowania porządku. W razie nie zastosowania się do powyższych przepisów może zostać obciążony kosztami za wyrządzone szkody. Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prace prowadzone przez pracowników firm zewnętrznych, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w regulaminie cmentarza. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest zgłosić zarządcy cmentarza teren do odbioru.

 

§6

Opłaty oraz przedłużanie prawa do grobu

Na cmentarzu pobiera się opłaty w celu zabezpieczenia bieżących rachunków związanych z utrzymaniem cmentarza, jak i - w miarę możliwości - prowadzenia inwestycji. Opłaty dotyczą: miejsc grzebalnych na okres 20 lat [przy każdym kolejnym pochówku], przedłużenia opłaty na następnych 10 lat (po 20 latach istnieje możliwość prolongaty do maksymalnie 10 kolejnych lat), postawienia lub wymiany nagrobka. Po upływie 20 lat grób, który nie jest opłacony na kolejne lata, kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

 

§7

Postanowienia końcowe

Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za firmy świadczące usługi na cmentarzu. W przypadku naruszenia regulaminu zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych. Zarządca cmentarza ma prawo do zmiany regulaminu po uzyskaniu akceptacji kurii diecezjalnej.

 

Regulamin wchodzi w życie 19.07.2020 r.

 

 

 

SPRAWY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU PARAFIALNYM

 

Cmentarz jest własnością Parafii. Do nas więc, jako Parafian, należy troska o stan tego miejsca. W związku ze zmieniającą się sytuacją odbioru odpadów z Cmentarza i podpisaniem umowy z firmą Pre-Zero z Rudy Śląskiej, odbyło się spotkanie Rady Parafialnej dotyczące pewnych konkretnych ustaleń w tej sprawie. Oto one:

 

  • Proszę o nie wrzucanie do kontenera szklanych zniczy i sztucznych kwiatów. Te rzeczy proszę zabierać do domu. Dotyczy to również doniczek z ziemią i stroików.
  • Proszę absolutnie nie stawiać przy krzyżu misyjnym żadnych zniczy.
  • Proszę zastanowić się nad ilością zniczy stojących na grobach. Można przecież porozumieć się w rodzinie i postawić jeden porządny znicz zamiast trzech czy czterech.
  • Proszę również rozważyć sprawę kwiatów i wiązanek pogrzebowych. Nie róbcie rywalizacji: kto da większy wieniec, bo osobie zmarłej nie są potrzebne kwiaty, ale modlitwa. Kwiaty trzeba było dawać, kiedy ta osoba żyła. Proszę również nie stawiać przy pogrzebach żadnych konstrukcji z wieńcami [drewnianych drabinek].
  • Najbliżsi osoby zmarłej dopełniają wszystkie formalności u Grabarza do 3 dni od pogrzebu.
  • Rodzina osoby zmarłej jest zobowiązana do posprzątania grobu do 7 dni od pogrzebu.

 

Jest zrozumiałe, że powyższe wymagania potrzebują czasu na przyzwyczajenie się do nich i niekoniecznie muszą się wszystkim podobać. Ale Cmentarz to nie spawa podobania się, tylko szacunku dla tych, którzy odeszli. Bardzo proszę Parafian z Trójcy o dopilnowanie, aby w miarę możliwości te regulacje były przestrzegane.

 

OPŁATY CMENTARNE

 

Opłata grobowa na 20 lat: 500 zł

Po 20 latach możliwość przedłużenia rezerwacji grobu o 10 lat: 30 zł na każdy kolejny rok

Wykopanie grobu: 900 zł, przy zmrożonej ziemi: 1000 zł

Obudowa drewniana grobu: 350 zł

Skorzystanie z kaplicy cmentarnej: 20 zł