Sakrament Chrztu Świętego

Kanon
849 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Chrzest, brama sakramentów,
konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie,
który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako
dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym
charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany
jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej
formy słownej".

Załatwianie
formalności z udzieleniem Sakramentu Chrztu Św. Naszemu Dziecku:

1. Zgłoszenia
dziecka do chrztu dokonuje u Proboszcza jeden z Rodziców.

2. Ustala z
Proboszczem termin udzielenia Sakramentu.

3. Wypisuje
specjalny formularz zawierający dane: Dziecka, Rodziców
Dziecka, Rodziców chrzestnych, etc.

4. Kto może być
chrzestnym mówi wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie
874, § 1:


„Do
przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1)
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego
rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie
ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego
kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2) ukończył
szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek
albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca
dopuszczenie wyjątku;
3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął
już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4) jest
wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej
lub deklarowanej;
5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego
chrzest".

5. Oprócz tego Rodzice chrzestni, którzy są spoza
naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie o możliwości bycia
ojcem lub matką chrzestną dla Dziecka, które ma przyjąć
Sakrament Chrztu (takie zaświadczenie wystawia Parafia do której
należymy, czyli na terenie której mieszkają Rodzice
Chrzestni
). Rodzice chrzestni, nawet z tej samej Parafii, którzy
nie uczęszczają na Msze św. do własnego kościoła lub inne
Nabożeństwa, nie przyjmują Sakramentów we własnym kościele
parafialnym, muszą dostarczyć zaświadczenie o uczestnictwie
we Mszach św. niedzielnych, przyjmowaniu Sakramentów z innej
Parafii, gdzie uczestniczą w tych Spotkaniach Liturgicznych.

6. W niektórych przypadkach zaistnieje potrzeba spotkania się
z Duszpasterzem w ramach tzw. nauk przedchrzcielnych, ustalanych
indywidualnie z Proboszczem.

7. Do chrztu św.
przynosimy świecę i białą szatę chrzcielną.

8. Rodzice i chrzestni przystępują z okazji chrztu dziecka do
spowiedzi św. (w naszej parafii nie dajemy kartek do spowiedzi).