Statut PRD

STATUT
PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI GLIWICKIEJ

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest
  wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących
  całokształtu życia parafialnego.
 2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
 3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik,
  zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 4. Członkowie PRD powinni być dobierani według
  kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi
  członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej
  kandydatów na członków nowej PRD.
 6. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do
  wielkości parafii:
  1. maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys.
   wiernych,
  2. maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys.
   wiernych,
  3. maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys.
   wiernych,
  4. maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys.
   wiernych.
 7. W skład PRD wchodzą członkowie:
  1. z urzędu:
   - kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w
   jej granicach
   - przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich
   zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
  2. z
   nominacji:
   - przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak:
   nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM,
   duszpast. rodzin, SRK itp.
   - inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz
   kompetencje zawodowe
  3. z
   wyboru parafian.
 8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być
  ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu
  kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z
  wyboru.
 9. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi
  z wyboru parafian.
 10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje
  odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać
  następujące sekcje:
  1. katechetyczno - młodzieżową
  2. charytatywną
  3. liturgiczną
  4. ekonomiczno - gospodarczą i inne
 11. Sekcji ekonomiczno - gospodarczej przysługują
  kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone przez oddzielne przepisy
  diecezjalne.
 12. W uzasadnionym przypadku, proboszcz po
  konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce
  powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek
  śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania
  funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą
  ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej
  PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii
  Diecezjalnej.
 13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza,
  działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca
  czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii
  Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego
  składu.
 14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z
  racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz (przynajmniej 4
  razy w roku) i im przewodniczy. Poszczególne sekcje - w miarę potrzeb -
  powinny spotkać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 16. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a
  proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest
  Kuria Diecezjalna.
 17. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania
  proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
 18. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy
  duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte
  inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
 19. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie
  swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe
  uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub
  dekanalnych, służących temu celowi.
 20. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do
  wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
 21. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza
  przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz
  przepisami prawa kanonicznego.
 22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić
  protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają
  one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane
  są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej .
 23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem
  przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach
  związanych z działalnością parafii.
 24. Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z
  wcześniejszymi postanowieniami, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
  diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. WDG 1(4) 1993 s.66-68)

Powyższy Statut zatwierdzam do
odwołania

BISKUP GLIWICKI

16.12.1997