Modlitwy do Trójcy Świętej

Modlitwa
I do Boga Ojca.

Ciebie
Boga, Ojca nierodzonego, Ciebie Syna, jednorodzonego, Ciebie Ducha
Świętego, Pocieszyciela, świętą a nierozdzielną Trójcę
całym sercem i usty wyznawam, czczę, miłuję i błogosławię.
Tobie chwała niech będzie od wszelkiego stworzenia na wieki wieków!
Boże, Ojcze wszechmogący! Nie racz czynić sprawiedliwość z
grzeszni-kiem, który sądów Twych wytrzymać bynajmniej
nie zdołam, i tylko się do litości Ojcowskiej łaski Twojej po
przebaczenie i miłosierdzie uciekam. W Tobie, Panie ufność moja,
ku Tobie duszy mojej wołanie. Zniszcz we mnie wszelką nieprawość,
od wszelkiego grzechu oderwij mnie, niech nic nie będzie w sercu
moim, co by Ciebie, Stwórcę i Ojca mego, obrażać mogło.
Wyzwól mnie i wyrwij, Panie! ze wszystkich przeszkód do
zbawienia, bojaźnią sądów Swoich, o Boże mój, racz
przerazić nędzną duszę moją, daj mi żal za grzechy, a wszelką
wyniosłość myśli mojej poniż i zamknij łaskawie w
najserdeczniejszej pokorze i pokucie. Spraw we mnie serce bez zmazy,
zapal je Twoją miłością, niech usłyszę i zrozumiem głos Twój,
i uwielbiam Cię bez przestanku we wszystkich dziełach i
rozporządzeniach Twoich. Bądź miłościw mnie grzesznemu! Z
wysokości Twojej chwały, i majestatu wielmożności Twojej wejrzyj
ku uniżeniu sługi niegodnego, wejrzyj ku mnie Panie okiem
miłosierdzia, otocz mnie pociechą Swej łaski! Rozświeć, i zdejm
nade mną ciemności i trwogi, w które dla grzeszników
moich upadłem, naucz mię znać świętą wolę Twoją, kochać ją
i pełnić, królestwo Twoje daj mi na wieki, przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech będzie pochwalona święta i
nierozdzielna Trójca teraz, zawsze i przez nieskończoną
wieczność. Amen.

Modlitwa
II do Boga Syna.

Ciebie
Boga, Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha
świętego, Pocieszyciela, świętą a nierozdzielną Trójcę
całym sercem i usty wyznaję, czczę, miłuję i błogosławię!
Tobie chwała niech będzie od wszystkiego stworzenia na wieki
wieków! O Jezu! Zbawici-elu dusz, najświętsze Pożądanie,
najsłodsza Miłości moja, Synu Boga żywego! ku Tobie wołam,
Ciebie wzywam, Panie mój z głębokości serca mego, przyjmij
je i naczyniem Tobie jednemu przeznaczeniem, oderwie od wszelkiej
nieczystości, łaską Swą świętą napełnij, i w niej zachowaj je
na wieki, o Dobroci Nieskończona! Aby było przybytkiem Twoim,
chwały Twojej godnym. Któżby Cię wychwalić zdołał, Słowo
przedwieczne, Ojca miłosierdzie! Któż uczcić i błogosławić
Cię może, Panie nasz! Którego wszystkie mocy i świętości
niebieskie uwielbić godnie nie umieją ? Miłością i wielkim
uniżeniem moim chwalić będę Ciebie, chwalić Twe dzieła i
wszystkie sprawy Twoje abyś do miłosierdzia Swego przyjął głos
modlitwy sługi Twego, a był mi miłościw Stwórco mój,
Ojcze mój litościwy. Racz, o Boże! Jezu najsłodszy, przez
wszystkie litości Twoje, dla których nas od śmierci wiecznej
odkupiłeś, sam serce moje wzruszyć, a ku Sobie, światłości i
łasce obrócić, a racz je oczyścić i naprawić i żarliwą
za wszystkie winy żałością. Zagaś w nim wszelką żądzę do
rzeczy ziemskich i przemijających, wydrzyj z niego radość i trwogę
od rzeczy doczesnych, ku Sobie je pociągnij i weź, i racz je w
Sobie zachować na wieki, aby w Tobie miało swe ożywienie i
napełnieni, przez Ciebie i dla Ciebie żyło i Ciebie Boga swojego,
w pociechach nieustających posiadać mogło. O Jezu, Zbawicielu mój!
zapal mię i przejmij miłością Swoją, iżbym Cię kochał nad
wszystko pożądał bez przestanku, aż mię dla nieskończonych
zasług Twej męki raczysz mieć w przybytku błogosławionego
Syjonu, i dasz mi oglądać piękność Swoją i miłosierdzie Swoje
w doskonałości wiekuistej. O miłości pełna słodyczy! O Boże
najłaskawszy! Niech Cię kocham, niech Ciebie jednego miłuję z
całego serca, niech usta moje Ciebie jednego miłuję z całego
serca, niech usta moje Ciebie jednego wyznają, niech dusza moja nie
zna nic, prócz Ciebie! Racz mnie wysłuchać, o Panie, racz
mnie wysłuchać, najsłodszy Jezu! Za przyczyną najsłodsze Maryi,
Panny, Matki Twojej, Opiekunki, Pani i Pośredniczki mojej, i za
przyczyną świętego Anioła - Stróża mego, i wszystkich
Świętych, który z Ojcem i z Duchem świętym żyjesz i
królujesz na wieki. Amen. Niech będzie pochwalona święta i
nierozdzielna Trójca teraz, i przez nieskończoną wieczność.
Amen.


Modlitwa
III do Boga Ducha Świętego.

Ciebie
Boga, Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha
świętego, Pocieszyciela, świętą a nierozdzielną Trójcę,
całym sercem i usty wyznaję, czczę, miłuję i błogosławię.
Tobie chwała niech będzie od wszystkiego stworzenia na wieki wieków
Duchu Święty, Przedwieczna Miłości Ojca i Syna, jedyne
Pocieszenie nasze! Racz wlać łaskę Swą do głębi serca mego,
niech odtąd obfitość niewyczerpana Boskich darów Twoich
uczyni duszę moją, tak użyźnioną i urodzajną, jak była
dotychczas martwą i skamieniałą, niech miłości Twojej ogień
obejmie ją i przeniknie, a spali w niej i wyniszczy, cokolwiek miała
nieczystego. Racz mię upoić i nasycić miłością Swą, Boże!
Pociecho wiernych Twoich! Abym się nie kochał w zatrutych
słodyczach świata tego. Ty sam, o Panie, naucz mnie pełnić i
miłować wolą Twoją, który Sam umiesz z serca grzesznika
sprawić przybytek dla Ojca i Syna. O, przybądź, Pocieszycielu
nasz, Ucieczko nasza! Rany nasze ulecz, niemoc naszą uzdrów,
który podnosisz pokornych, ufających w Tobie ożywiasz i
jesteś nam ochłodą i posileniem we wszystkich tęsknotach i
pracach. Okaż litość, Panie! Nad wielkością ubóstwa mego
i niskości mojej, według mocy miłosierdzia Twojego okaż nade mną
zmiłowanie w życiu i po śmierci. Przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego, który z Ojcem i z Tobą w jedności przedwiecznej
żyje i króluje na wieki. Amen.

Niech będzie pochwalona
święta i nierozdzielna Trójca teraz, zawsze i przez
nieskończoną wieczność. Amen.
Wierzę w Boga Ojca itd.